สรุปค่าไฟบ้าน จบที่ 4.72 บาทต่อหน่วย ส่วนอุตสาหกรรมบวกเพิ่ม

ค่า Ft คืออะไร มีผลอย่างไร กับราคาค่าไฟฟ้าที่เราต้องจ่าย

ค่าไฟฟ้าบ้านพักอาศัย สรุปแล้ว ราคาคงที่ 4.72 บาทต่อหน่วย แต่ภาคอุตสาหกรรม บวกเพิ่ม รวมเป็น 5.69 บาทต่อหน่วย

ก็เป็นอันว่า สรุปกันไปตามนี้ สำหรับค่าไฟฟ้าบ้านพักอาศัย รอบปีใหม่ 3 เดือน เพราะ กกพ. จะขึ้นค่าไฟฟ้า เดือน ม.ค.- เม.ย.66 ในภาคอุตสาหกรรม การค้า การเกษตร โรงแรม เป็น 5.69 บาท/หน่วย แต่คงอัตราค่าไฟบ้านพักอาศัยเป็น 4.72 บาท/หน่วยตามเดิม

ซึ่งวันนี้เอง (15 ธ.ค.65) นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. ได้เปิดเผยว่า ที่ประชุม กกพ. ได้พิจารณา ผลการคำนวณค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (ค่า Ft) ประจำงวดเดือน ม.ค.2566 – เม.ย.2566 ไว้

ภาระค่าไฟ ตกอยู่กับภาคอุตสาหกรรม

สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท ภาคอุตสาหกรรม อันได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม ภาคการค้า การเกษตร ภาคการบริการทั้งหมด ทั้งกิจการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โรงแรม กิจการไม่แสวงหากำไร การสูบน้ำเพื่อการเกษตร การใช้ไฟฟ้าชั่วคราวระหว่างก่อสร้าง ทั้งหมดนี้ จะถูกคิดอัตราค่าไฟที่อัตรา 190.44 สตางค์ต่อหน่วย

และจะมีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่อัตรา 5.69 บาทต่อหน่วย ตามที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เสนอ ตามแนวทางคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เห็นชอบ

ทั้งนี้ นายคมกฤช ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจัยหลักที่กระทบ ค่า Ft ของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่น ๆ มาจากต้นทุนราคาเชื้อเพลิง ที่ต้องนำเข้ามาทดแทนการลดลงของก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย และก๊าซธรรมชาติในสหภาพพม่า ตามการประมาณการปริมาณ และราคาก๊าซธรรมชาติ ในการคิด ค่า Ft ในรอบเดือน ม.ค.- เม.ย.2566 นี้

และภาระการทยอยจ่ายคืนหนี้ Ft ให้กับ กฟผ. โดยส่วนนี้ ให้ใช้ราคาก๊าซธรรมชาติ (Pool Gas ส่วนเหลือ) ในราคา 542 บาทต่อล้านบีทียู ทดแทนราคาก๊าซธรรมชาติเดิม

อีกทั้งยังมีส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท บ้านอยู่อาศัย ที่อัตรา 93.43 สตางค์ต่อหน่วย จะทำให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทบ้านอยู่อาศัย อยู่ในระดับเท่าเดิม ที่อัตรา 4.72 บาทต่อหน่วย โดยใช้ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยในราคา 238 บาทต่อล้านบีทียู ทดแทนราคาก๊าซธรรมชาติเดิม

บิลค่าไฟปีใหม่นี้ บ้านพักอาศัยได้ราคาเดิม

สำหรับค่าไฟหน่วยที่ถูกคำนวณในรอบนี้ จะปรากฏในใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย โดยจะให้บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ กฟผ. บริหารจัดการ และคำนวณผลกระทบราคาก๊าซธรรมชาติต่อค่าไฟฟ้า โดยให้ ปตท. คิดราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP)

และผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ในระดับราคาเดียวกัน กับที่ใช้ประมาณการค่าไฟฟ้าตามสูตร ปรับอัตราค่า Ft ตั้งแต่เดือนที่ กพช. มีมติเป็นต้นไป และให้นำส่วนต่างของราคาก๊าซธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นจริง กับราคาก๊าซธรรมที่เรียกเก็บดังกล่าว ไปทยอยเรียกเก็บคืนในการคำนวณค่า Ft รอบถัดไป

นอกจากนี้ จะให้ ปตท. ทบทวนการประมาณการราคาก๊าซธรรมชาติ ใหม่อีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับ มติ กพช. และแนวทางการบริหารเชื้อเพลิง ในการผลิตไฟฟ้าของกระทรวงพลังงาน เช่น เพิ่มการใช้น้ำมันดีเซลและน้ำมันเตา เพื่อทดแทนการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) เพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ราคาเชื้อเพลิงในตลาดโลก และความสามารถในการขนส่งน้ำมันดีเซล ให้กับโรงไฟฟ้า

นายคมกฤช ยังได้บอกข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า การเพิ่มปริมาณก๊าซในอ่าวไทย ในการผลิตไฟฟ้า และนำเข้าโรงแยกก๊าซ แล้วส่งมาผลิตไฟฟ้า เพื่อทดแทนการลดลงของก๊าซธรรมชาติ ในสหภาพพม่า การปรับปรุงสมมุติฐาน ราคานำเข้าแอลเอ็นจี สปอต อ้างอิงตามแนวโน้มที่ดีขึ้น และเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 4 ที่ปลดแล้วตามความจำเป็น


hosting สำหรับ wordpress โดยเฉพาะ
hosting คุณภาพสำหรับ wordpress โดยเฉพาะ

นอกจากนี้ กกพ.จะพิจารณาภาระการเงิน และภาระหนี้สินสะสมของ กฟผ. ให้ทยอยจ่ายคืนหนี้ Ft คงค้าง เพื่อไม่ให้เป็นภาระปัญหาสภาพคล่องของ กฟผ. และไม่เกิดภาระต่อผู้ใช้ไฟฟ้ามากเกินไป โดย กฟผ. ขอเสนอให้เฉลี่ยยอดหนี้ ณ เดือน ส.ค.2565 จำนวน 122,257 ล้านบาท โดยเฉลี่ยการเรียกเก็บไปเป็นเวลา 2 ปี

อ่านแล้วงง สรุปว่า บ้านพักอาศัยได้ค่าไฟเท่าเดิม ไม่ได้ลดลง แต่ไปเก็บเพิ่มในภาคอุตสาหกรรม การเกษตร และโรงงานต่าง ๆ โดยลดภาระของผู้ใช้ไฟฟ้า ไม่ต้องจ่ายแพงเกินไป ส่วนเขาจะไปดำเนินการกันอย่างไร เราอย่าไปสนใจเลย เพราะอ่านแล้ว งง

อ้างอิงจาก Khaosod
ขนาด swenth.com เรียบเรียงใหม่ ก็ยังงง

share on: