นโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ www.swenth.com มีดังต่อไปนี้ ซึ่ง ข้อมูลส่วนบุคคล จะหมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

เว็บไซต์ www.swenth.com ใช้วิธีที่ชอบด้วยกฏหมายและเป็นธรรม ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดเท่าที่จำเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์การทำงานของเว็บไซต์ www.swenth.com โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

ข้อมูลพื้นฐาน

  • Cookie
  • Email

ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ www.swenth.com หากไม่มีระบบจะไม่สามารถทำงานโดยสมบูรณ์ และผู้ใช้ เป็นผู้ตัดสินใจเลือกที่จะดำเนินการด้วยตัวเอง และยินดีเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้กับเราเท่านั้น และเราขอรับรองว่า เราไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่น ไม่ว่าในกรณีใด

แหล่งที่มาข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ www.swenth.com จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความสมัครใจของผู้ใช้ โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ในส่วนของการติดต่อสอบถาม และ/หรือ การสมัครรับข่าวสาร สมัครสมาชิก เรายืนยันว่าไม่มีเทคโนโลยีอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมานี้ในการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยความสมัครใจ และเราจะถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขการใช้งานและอนุญาตให้ระบบทำการจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นได้ตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน www.swenth.com เท่านั้น

วัตถุประสงค์การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้หรือเปิดเผยเท่าที่จำเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์ในการใช้บริการ

เว็บไซต์เราจะไม่ดำเนินการอื่นใดแตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ เว้นแต่ มีกฏหมายบัญญัติให้กระทำ หรือมีหนังสือร้องขอที่สามารถปฏิบัติได้ตามกฏหมาย เช่น เพื่อความจำเป็นในการป้องกันด้านสุขภาพและโรคติดต่ออันตราย

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์เรา จะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อได้รับความยินยอมจากท่านตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น นอกจากนี้ เว็บไซต์เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฏหมาย เช่น การพิจารณาคดีของศาลและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี

ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เราตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับ และป้องกันการเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย

โดยมีระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาของการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อให้ระบบทำงานได้โดยสมบูรณ์ ทั้งนี้เมื่อท่านออกหรือพ้นไปจากเรา เราไม่มีเหตุให้ต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไป เมื่อท่านปิดเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกลบหรือถูกทำลายลงในทันที เว้นแต่ท่านเลือกจะส่งข้อมูลการติดต่อกลับมายังเราโดยสมัครใจ

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ได้แก่ สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม, สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล, สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล, สิทธิในการลบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฏหมาย

ท่านสามารถติดต่อเรา เพื่อให้ดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และจะแจ้งผลตามคำร้อง ภายใน 30 วัน

Cookie Policy

นโยบายการใช้เทคโนโลยีการติดตาม (Cookie) ของเราจะถูกใช้งานเมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์ www.swenth.com ดำเนินงานและผลิตโดยเครือข่าย iKSSN Crop. ซึ่งเว็บไซต์มีการใช้งานคุกกี้ และ/หรือ การยินยอมโดยสมัครใจจากท่านเกี่ยวกับการให้ที่อยู่ E-Mail กรณีต้องการสมัครรับข่าวสารจากทางเว็บไซต์ผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการสมัครสมาชิกในเว็บไซต์ลูกผ่านช่องทางการสมัครสมาชิก

เรายืนยันว่าไม่มีเทคโนโลยีอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมานี้ในการจัดการกับข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยความสมัครใจ แนะนำให้อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวคู่กับนโยบายการใช้เทคโนโลยีการติดตาม (Cookie) และเงื่อนไขการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Consent) ในฉบับนี้

การใช้เทคโนโลยีการติดตาม (Cookie) เป็นมาตรฐานทั่วไปบนอินเตอร์เน็ต และเบราว์เซอร์สำหรับท่องอินเตอร์เน็ตทั่วไปจะตั้งค่ายอมรับการใช้งานคุกกี้อัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจว่าจะใช้คุกกี้หรือไม่ขึ้นอยู่กับท่าน ท่านสามารถเลือกที่จะยอมรับหรือไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ได้ หรือจะตั้งค่าเบราว์เซอร์เพื่อไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ หรือตั้งให้เตือนเวลาที่เว็บไซต์ส่งคุกกี้มาให้ท่าน

ในกรณีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์เราต่อ หมายถึงท่านได้ทำการยอมรับการใช้เทคโนโลยีการติดตาม (Cookie) ของเราตามนโยบายการใช้เทคโนโลยีการติดตาม (Cookie) ฉบับนี้ หากท่านไม่ต้องการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์เรา ท่านสามารถตั้งค่าไม่รับคุกกี้บนเบราว์เซอร์ หรือไม่ใช้งานเว็บไซต์ รายละเอียดวิธีการตั้งค่าคุกกี้บนเบราว์เซอร์ที่นิยมใช้กันทั่วไปอยู่ในข้อมูลด้านล่าง อย่างไรก็ตามหากปิดการใช้งานคุกกี้ ฟั่งก์ชั่น และคุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซต์อาจทำงานได้ไม่สมบูรณ์

อะไรคือเทคโนโลยีการติดตาม (Cookie)?

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กมากที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือของท่าน คุกกี้ไม่เป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์หรือความปลอดภัยของท่านอย่างที่เข้าใจ และไม่เกี่ยวข้องกับไวรัสใดๆ เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ คุกกี้จะอนุญาตให้เว็บไซต์จดจำท่านและวิธีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ ในแต่ละครั้งที่ท่านกลับมาเข้าชมอีกครั้ง หมายความว่าท่านจะได้รับประสบการณ์การใช้งานออนไลน์ที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

หากต้องการทราบเกี่ยวกับคุกกี้เพิ่มเติม มีข้อมูลมากมายพร้อมให้ศึกษาในระบบออนไลน์

ประเภทของคุกกี้ที่เราใช้

คุกกี้ที่จำเป็นและเพื่อการทำงาน (Essential and Functional Cookies)

หากไม่มีคุกกี้เหล่านี้ เว็บไซด์ของเราอาจทำงานได้ไม่สมบูรณ์ ดังนั้นมีคุกกี้บางประเภทจะทำให้ท่านสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ที่มีทั้งหมดบนเว็บไซต์ของเราได้ และมีการใช้คุกกี้เพื่อการทำงาน (functional cookies) กับความเร็วในการนำเสนอข้อมูลของหน้าเว็บไซต์ การทำให้ใช้งานวีดีโอ รูปภาพ งานสื่อมัลติมีเดียต่างๆ ได้รวดเร็วขึ้น

คุกกี้ โฆษณาและการตลาด

เราใช้คุกกี้ด้านโฆษณาและการตลาด เพื่อแสดงโฆษณาที่ท่านอาจสนใจ และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเว็บไซต์เรา รวมไปถึงท่านจะเห็นโฆษณาได้แบบไม่บดบังเนื้อหาหลัก

คุกกี้บางส่วนสามารถระบุตัวตนของท่านว่าเป็นผู้เข้าชมเว็บไซต์จากที่ใด โดยคุกกี้เหล่านี้เป็นคุกกี้บุคคลที่สามที่มีการใช้งานโดยการอนุญาตจากเราแล้ว จุดประสงค์ก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการวิเคราะห์ สำหรับนำข้อมูลไปปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ออนไลน์ที่ดีที่สุดเสมอ

คุกกี้โซเชียลมีเดีย

คุกกี้โซเชียลมีเดีย ได้รับการติดตั้งบนเว็บไซด์ เมื่อท่านได้ลงชื่อเข้าใช้งานบนสื่อโซเชียลมีเดีย คุกกี้นี้จะสามารถรับรู้การเข้าใช้งานและจัดเก็บข้อมูลตามที่ท่านได้อนุญาตจากการเข้าใช้งานสื่อโซเชียลมีเดียในส่วนของข้อจำกัดความเป็นส่วนตัวของท่านอยู่แล้ว คุกกี้เหล่านี้เป็นคุกกี้บุคคลที่สาม ที่มีการใช้งานโดยการอนุญาตจากเรา

หากต้องการควบคุมสิทธิ์เกี่ยวกับคุกกี้ของฉัน จะเกิดอะไรขึ้น

หากท่านไม่ต้องการรับคุกกี้ สามารถปรับเปลี่ยนเบราว์เซอร์ของท่านได้ทุกเมื่อ เพื่อให้การแจ้งเตือนเมื่อมีการส่งคุกกี้ให้ท่าน ท่านสามารถปฏิเสธคุกกี้ได้ตลอดเวลาโดยสิ้นเชิง นอกจากนี้ ยังสามารถลบคุกกี้ที่ตั้งค่าไปแล้วได้อีกด้วย

วิธีปิดการทำงานของคุกกี้ หรือการลบคุกกี้

ท่านสามารถปิดการทำงานของคุกกี้ได้ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จาก AboutCookies.org)


hosting สำหรับ wordpress โดยเฉพาะ
hosting คุณภาพสำหรับ wordpress โดยเฉพาะ

อย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างบนเว็บไซต์เรา จำเป็นต้องมีการใช้คุกกี้ หากท่านปิดการทำงานคุกกี้อาจทำให้ท่านใช้งานฟังก์ชันบางอย่างหรือทั้งหมดของบริการเราได้ไม่สะดวก

ช่องทางติดต่อ

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

โปรดกรอกข้อมูลผ่านช่องทางใน แบบฟอร์มการติดต่อ

ปรับปรุงล่าสุด : มีนาคม พ.ศ. 2565