บ้านห่วงใยจากใจ GLO

hot news สรุปข่าวประจำชั่วโมง

จังหวัดสิงห์บุรี ส่งมอบความสุข “บ้านห่วงใยจากใจ GLO” แก่ครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีมอบบ้านใน “โครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO” ให้กับนางสาวภิญญดา ปิยะโชติ โดยมีนายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี นางสาววีรวรรณ จันทนเสวี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี นายปัญญา ใช้เฮ็ง นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี พ.ต.อ.ไพฑูร ตันเจริญรัตน์ ผกก.สภ.เมืองสิงห์บุรี นายยรรยง นาคมา สาธารณสุขอำเภอเมืองสิงห์บุรี นายวัลลภ ปลั่งดี ประมงอำเภอเมืองสิงห์บุรี นายเฉลิมชัย ผึ้งปาน รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี นางสาวอัมพา รอดระวัง รักษาราชการแทน ปศุสัตว์อำเภอเมืองสิงห์บุรี นายพุฒิพงษ์ ศรีรัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม นายไพศาล ศรีไพโรจน์ กำนันตำบลโพกรวม ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมยินดี ณ บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 4 ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

นายปัญญา ใช้เฮ็ง นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการว่า “กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้จัดทำโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2565 โดยสนับสนุนงบประมาณสำหรับก่อสร้างบ้านแก่ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ในมิติด้านความเป็นอยู่จากระบบTPMAP โดยมีสภาพบ้านพักที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงถาวร จำนวนทั้งสิ้น 83 ครัวเรือนทั้งประเทศ จังหวัดสิงห์บุรีได้รับการจัดสรรเป้าหมายดำเนินงานตามโครงการ จำนวน 1 ครัวเรือน งบประมาณในการดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 200,000 บาท และจังหวัดสิงห์บุรีได้คัดเลือกเป้าหมายดำเนินการที่ตรงตามหลักเกณฑ์ ได้แก่ ครัวเรือนนางสาวภิญญดา ปิยะโชติ บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 4 ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยหน่วยงานดำเนินการคือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสิงห์บุรี”

นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวว่า “โครงการบ้านห่วงใจจากใจ GLO เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ และความยากจนขอบประชาชนในทุกมิติ ตามกลุ่มเป้าหมายระบบ TPMAP เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการต่างๆ ด้วยการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกช่วงวัย ซึ่งถือเป็นการขับเคลื่อนภารกิจหลัก ของการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในการบูรณาการร่วมกันหาทางออกและแก้ไข ปัญหาความยากจนและความเดือดร้อนด้านต่างๆของพี่น้องประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อส่งมอบความสุข ส่งมอบรอยยิ้มและความมั่นคงอย่างถาวรให้กับชาวจังหวัดสิงห์บุรีต่อไป”

นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ กล่าวต่อว่า “ขอชื่นชมครัวเรือนเป้าหมายที่ได้เป็นแบบอย่างในการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเอง และขอให้ทุกครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนตำบลโพกรวมได้ปลูกผักสวนครัว เพื่อลดรายจ่าย อีกทั้งสามารถเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และส่งเสริมการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ใช้พื้นที่บริเวณบ้านให้เกิดประโยชน์ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องประชาชน อันสอดคล้องกับการดำเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นายสุพจน์ กล่าวทิ้งท้าย

โดยในวันนี้หน่วยงานภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันสนับสนุนสิ่งของเพิ่มเติม ได้แก่ ยาสามัญประจำบ้าน โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสิงห์บุรี ต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์ผัก โดยสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี และเครื่องอุปโภคบริโภค โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม ให้กับครัวเรือนนางสาวภิญญดา ปิยะโชติด้วย

ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสิงห์บุรี @พช.สิงห์บุรี

ติดตามผ่าน facebook ได้ที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100088412962172&mibextid=LQQJ4d


hosting สำหรับ wordpress โดยเฉพาะ
hosting คุณภาพสำหรับ wordpress โดยเฉพาะ

Change for Good “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

#กรมการพัฒนาชุมชน #จังหวัดสิงห์บุรี #อำเภอเมืองสิงห์บุรี

ที่มา Matichon Online

share on: