กองทุน BTSGIF บัวหลวง จ่ายคืนเงินทุน 0.162 บาท 15 มี.ค. 66 นี้

กองทุนรวม BTSGIF คืนเงินทุน

นักลงทุนคนไหน ที่ซื้อ กองทุน BTSGIF ของ บลจ.บัวหลวง ไว้ เตรียมรับเงิน

บัวหลวง เผยกองทุน BTSGIF เตรียมจ่ายคืนเงินทุน 0.162 บาท ในวันที่ 15 มี.ค.66 นี้ หลังผลการดำเนินงานช่วงเดือน ต.ค.-ธ.ค.65 มีรายได้จากการลงทุนสุทธิ 935.2 ล้าน เพิ่มขึ้น 147.5% จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน และเพิ่มขึ้น 10.3% จากไตรมาสก่อน สาเหตุหลักเนื่องจากรายได้รวมเพิ่มขึ้น

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บลจ.บัวหลวง หรือ BBLAM ได้เปิดเผยว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) เตรียมนำเงินสดจากการดำเนินงาน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และเงินสดจากการดำเนินงานคงเหลือสะสม ตั้งแต่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2565 จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในรูปการคืนเงินทุนจดทะเบียนหน่วยละ 0.162 บาท ด้วยการลดมูลค่าที่ตราไว้ จากหน่วยละ 9.249 บาท เหลือหน่วยละ 9.087 บาท

โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับคืนเงินทุนในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 และจะจ่ายคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 15 มีนาคม 2566

ในรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ไตรมาสที่ 3 ปี 2565/2566) กองทุน BTSGIF มีขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 14,575.3 ล้านบาท ดังนั้น กองทุนจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนสำหรับงวดนี้ได้ อันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของกองทุน

BTS รายได้พุ่ง หลังยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 กระทรวงสาธารณสุขประกาศลดระดับโรค COVID-19 จากการเป็นโรคติดต่ออันตราย เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565

รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางมายังประเทศไทย ไม่ต้องแสดงเอกสารการรับวัคซีน หรือผลตรวจหาเชื้อ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ทำให้สถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติ นำไปสู่การกลับมาดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันตามเดิม ส่งผลให้กองทุน BTSGIF มีจำนวนผู้โดยสารที่ทยอยเพิ่มขึ้นเรื่อยมา

อย่างไรก็ดี คาดการณ์ว่า นับจากนี้ จำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS จะเพิ่มมากขึ้น จนกลับสู่ภาวะปกติ เนื่องจากการโดยสารรถไฟฟ้า BTS นับเป็นทางเลือกในการเดินทางของคนเมือง ซึ่งคาดว่า น่าจะช่วยทำให้กองทุน BTSGIF สามารถจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยได้ทุกไตรมาสเช่นเดิม และอาจจะได้ในอัตราเพิ่มมากขึ้น แม้ว่าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บางไตรมาสจะไม่ได้จ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วย เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ก็ตาม


hosting สำหรับ wordpress โดยเฉพาะ
hosting คุณภาพสำหรับ wordpress โดยเฉพาะ

สำหรับภาพรวม ผลการดำเนินงานในช่วงเดือนตุลาคม 2565 ถึงธันวาคม 2565 (ไตรมาสที่ 3 ปี 2565/2566) กองทุน BTSGIF มีรายได้จากการลงทุนสุทธิ จำนวน 935.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 147.5% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 10.3% จากไตรมาสก่อน

สาเหตุหลักเนื่องจากรายได้รวมเพิ่มขึ้น โดยที่รายได้ค่าโดยสาร เท่ากับ 1,484.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 93.5% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 14.1% จากไตรมาสก่อน เนื่องจากจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น 96.5% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 14.3% จากไตรมาสก่อน เป็น 45.9 ล้านเที่ยวคน จากการยกเลิกข้อกำหนดของ COVID-19 ทั่วประเทศ

ที่มา : bangkokbiznews.com

share on: