Terms & Conditions

ข้อตกลงการใช้บริการของเว็บไซต์ swenth.com หรือ Terms & Conditions (T&Cs)

เราคือ swenth.com

เรา ต่อไปนี้จะหมายถึงเว็บไซต์ swenth.com เป็นผู้ให้บริการเนื้อหา สรุปข่าวล่าสุดประจำวัน โดยทีมงานมืออาชีพ เพื่อนำเสนอประเด็นสำคัญที่ตรงไปตรงมาในแต่ละเรื่องราว สำหรับประเด็นข่าวสำคัญ หรือเนื้อหาภายในของเรา อาจมาจากการเรียบเรียบข้อมูลใหม่จากการรวบรวมมากจากหลายแหล่งข้อมูล หรือ ผ่านการซื้อขายเนื้อหาจากผู้สนใจ (ลูกค้า) โดยการตกลงตามเงื่อนไขของเรา

ทรัพย์สินทางปัญญา

เราจัดทำข้อมูลนี้ขึ้นเพื่อให้บริการออนไลน์สำหรับผู้สนใจนำเสนอสาระสำคัญในประเด็นต่างๆ รวมทั้งการแทรก ลิ้งกลับ ไปยังต้นทางที่กำหนด โดยเนื้อหาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น บทความ ภาพประกอบ สื่อต่างๆทั้งภาพและเสียง

ยกเว้น ตราสัญลักษณ์ที่มีที่มา ภาพประกอบเนื้อหา (โลโก้ แบรนด์ ชื่อเฉพาะ ภาพประกอบข่าว ฯลฯ ที่มีการจดสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์แล้ว หรือนำเสนอในสื่อหลักแล้ว) ไม่ถือว่าเป็นทรัพย์สินของเรา และไม่มีส่วนรับผิดชอบกรณีเกิดความเสียหาย

หากเนื้อหาที่ครอบคลุมข้างต้น (ไม่รวมข้อยกเว้น) ปรากฏภายในเว็บไซต์แห่งนี้ นั่นหมายถึง สิ่งนั้นเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเรา ไม่อนุญาตให้ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือแก้ไขเพื่อเผยแพร่ในสื่ออื่น ยกเว้นจะมีการขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน

ความรับผิดชอบของเรา

เราขอจำกัดความรับผิดชอบเพียงแค่เศษที่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งหมด หากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นกับทรัพย์สินทางปัญญาของเรา (ที่หมายรวมถึง เนื้อหา ภาพประกอบ เสียง ไฟล์สื่อต่างๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ www.swenth.com) และด้วยความผิดพลาดนี้ เรายินดีลบ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้โดยด่วน ภายหลังที่ได้รับแจ้งถึงผลกระทบอย่างชัดเจนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น


hosting สำหรับ wordpress โดยเฉพาะ
hosting คุณภาพสำหรับ wordpress โดยเฉพาะ

อนึ่ง เนื้อหาบางส่วนของเราดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น เกิดจากผู้สนใจมาใช้บริการเผยแพร่เนื้อหาออนไลน์ หรือเช่าพื้นที่สำหรับการนำเสนอข่าวสาร เราจึงไม่สามารถรับผิดชอบได้เต็มที่ทุกส่วนประกอบ

และหากมีเหตุที่ทำให้เกิดการฟ้องร้องในทางกฏหมาย เราจะไม่ขอรับผิดชอบในการกระทำใดๆ ทั้งหมด เพราะเราเป็นเพียงผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารและสื่อออนไลน์ ที่นำเสนอเนื้อหาโดยการเรียบเรียงใหม่จากหลายแหล่งข้อมูลชื่อดังเท่านั้น ซึ่งมีที่มาที่ไปของข้อมูลชัดเจน และเรายินดีจะแก้ไขหรือลบเนื้อหาที่เป็นสาเหตุนั้นให้โดยด่วน ภายหลังจากที่ได้รับแจ้งถึงผลกระทบ

การบังคับใช้กฏหมาย

หากเกิดข้อพิพาทขึ้น หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล โปรดติดต่อตาม แบบฟอร์มการติดต่อ