ยื่นภาษีออนไลน์ช้า เสียค่าปรับโหด

ยื่นภาษีออนไลน์ สารจาก กรมสรรพากร ส่งจดหมายเตือน ให้ยื่นภาษีภายในกำหนด ยื่นช้าเกินเวลา เสียค่าปรับเพิ่ม

กำหนดให้ วันที่ 31 มี.ค.2565 เป็น วันสุดท้าย ของการ ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90/91 และในส่วนของการยื่น ออนไลน์ จะขยายให้อีก 8 วัน คือสามารถยื่น ภาษีออนไลน์ได้ จนถึงวันที่ 8 เม.ย. 65 นี้เท่านั้น กรมสรรพากร จะส่ง จดหมายเตือน ไปยัง ผู้มีเงินที่ต้องยื่นภาษี เนื้อหาในจดหมาย จะระบุไว้ว่า ด้วยขณะนี้ ใกล้ถึงกำหนดเวลา ยื่นแบบภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90/91) เพื่อป้องกันไม่ให้ ผู้มีเงินได้ ยื่นแบบล่าช้า และต้องชำระ เบี้ยปรับอาญา พร้อมจัดแสดง QR CODE สำหรับการยื่นแบบได้ในทันที

ยื่นภาษีออนไลน์ ขยายให้อีก 8 วัน

ยื่นภาษีภ.ง.ด.90/ ภ.ง.ด.91 เงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2564 หากมีภาษีต้องจ่ายเพิ่ม กรมสรรพากร จะเปิดให้ ผ่อนชำระภาษี ได้ แต่ต้องมี ยอดภาษี ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังนี้

 • มีภาษีที่ต้องชำระตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป
 • ผ่อนชำระได้เป็น 3 งวดเท่า ๆ กัน โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ติดต่อขอผ่อนชำระได้ที่ สำนักงานสรรพากร พื้นที่สาขา โดยใช้แบบ บ.ช. 35 (ใบแจ้งการค้างชำระภาษีอากร) จำนวน 1 ชุด หรือทางเว็บไซต์สรรพากร www.rd.go.th

การผ่อนชำระภาษี ทำได้ 2 วิธี

 1. ยื่นภาษีแบบกระดาษ ที่สำนักงานสรรพากรท้องที่
 2. ยื่นแบบภาษีออนไลน์ ทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร

ยื่นภาษีแบบกระดาษ ที่สำนักงานสรรพากรท้องที่

ติดต่อได้ที่ สำนักงาน สรรพากรท้องที่ พร้อมแนบแบบ บ.ช.35 สามารถขอเอกสารจาก เจ้าหน้าที่สรรพากรท้องที่ ได้เลย และต้องชำระภาษีดังนี้

 1. จ่ายภาษีงวดที่ 1 พร้อมกับการยื่นภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565
 2. จ่ายภาษีงวดที่ 2 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565
 3. จ่ายภาษีงวดที่ 3 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ยื่นภาษีออนไลน์ช้า เสียค่าปรับโหด

ยื่นภาษีออนไลน์ ทางเว็บไซต์กรมสรรพากร

การยื่นภาษีออนไลน์ การยื่นผ่านช่องทาง ออนไลน์ นอกจากจะสามารถ ยื่นแบบฯ ได้ถึงวันที่ 8 เมษายน 2565 และเมื่อ ผู้เสียภาษี ยืนยันแบบแสดงรายการภาษีแล้ว หากมี ยอดภาษี ที่ต้องจ่ายตั้งแต่ 3,000 บาท ระบบของ กรมสรรพากรจะแจ้งข้อความ อัตโนมัติ ว่าประสงค์ที่จะ ผ่อนชำระภาษี หรือไม่ หากต้องการผ่อนจ่าย ภาษี ก็สามารถเลือกประสงค์ ผ่อนชำระ โดยกำหนดการ แบ่งชำระ ออกเป็น

 1. จ่ายภาษีงวดที่ 1 ภายในวันที่ 8 เมษายน 2565 (วันสุดท้ายที่กรมสรรพากรกำหนดให้ ยื่นภาษีออนไลน์ได้)
 2. จ่ายภาษีงวดที่ 2 ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 (1 เดือนนับจากจ่ายภาษีงวดที่ 1)
 3. จ่ายภาษีงวดที่ 3 ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 (1 เดือนนับจากจ่ายภาษีงวดที่ 2)

เกินกำหนดชำระภาษี ผู้เสียภาษีจะหมดสิทธิในการชำระภาษีเป็นรายงวด และต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีงวดที่เหลือ


hosting สำหรับ wordpress โดยเฉพาะ
hosting คุณภาพสำหรับ wordpress โดยเฉพาะ

การยื่นภาษีออนไลน์ อย่าช้า หมดเขตอีก 8 วัน

แนะนำ การยื่นภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถยื่นผ่าน เว็บไซต์กรรมสรรพากร www.rd.go.th ได้ เพื่อความสะดวก และรวดเร็ว สามารถยื่นแบบ และชำระภาษี ได้ทุกประเภท

ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 มีภาษีชำระไว้เกิน แต่ไม่ได้แจ้งความประสงค์ขอคืนเงิน ใช้เอกสารแล้วแต่กรณี ดังนี้

 1. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 2. แบบ ล.ย.03 (ถ้ามี)
 3. ใบเสร็จรับเงิน หรือหนังสือรับรองค่าเบี้ยประกันสุขภาพ บิดา/มารดา (ถ้ามี)
 4. ใบเสร็จรับเงิน หรือหนังสือรับรองค่าเบี้ยประกันชีวิต ของปีภาษีที่ขอคืน (ถ้ามี)
 5. หนังสือรับรอง การจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ของปีภาษีที่ขอคืน (ถ้ามี)
 6. ใบเสร็จรับเงิน หรือหนังสือรับรอง ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ/กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (ถ้ามี)
 7. หนังสือรับรอง การชำระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารอยู่อาศัยของปีภาษีที่ขอคืน (ถ้ามี)
 8. หนังสือรับรองการจ่ายเงินสมทบ ที่ผู้ประกันตนจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม (ถ้ามี)
 9. ใบเสร็จรับเงินบริจาคการกุศล ของปีภาษีที่ขอคืน (ถ้ามี)
 10. สำเนาทะเบียนบ้าน
 11. ใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)
 12. หนังสือแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 13. ใบเสร็จรับเงินภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
 14. หลักฐานอื่น ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นขอคืน

อ้างอิง : www.thansettakij.com/money_market/514088 และ pptvhd36.com หมวด การลงทุน
เรียบเรียง : www.swenth.com

share on: