โซลาร์เซล โซลาร์รูฟท็อป ทางออกค่าไฟแพง

โซลาร์เซล โซลาร์รูฟท็อป ทางออกค่าไฟแพง

สื่อหลายสำนักเริ่มเขียนถึงแล้ว เกี่ยวกับที่ ประชาชน แห่กันไปติดแผงโซล่าเซล โซลาร์รูฟท็อป เพื่อหนีปัญหา ค่าไฟแพง

อ่านได้จากลิ้งนี้ >> ค่า Ft ใหม่ ทำค่าไฟแพง ทีนี้ พอค่าไฟแพง การแก้ปัญหาต่าง ๆ ล้วนตกอยู่กับ ประชาชนตาดำ ๆ อย่างเรา ที่ต้องหาช่องทาง เพื่อให้อยู่รอดได้ในสถานการณ์เยี่ยงนี้ แพงทั้งแผ่นดิน

ซึ่ง นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ได้เป็นประธานการประชุม ชี้แจงการปรับปรุงกระบวนการให้ความเห็น การออกแบบใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2) ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ ชั้น 11 พพ.

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ในรูปแบบออนไซต์ และออนไลน์ รวมกว่า 500 ราย อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, สภาวิศวกร, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การไฟฟ้านครหลวง, สมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย, สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง

โซลาร์เซล โซลาร์รูฟท็อป ทางออกค่าไฟแพง

ในเนื้อหาได้กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 กำหนดให้ผู้ที่จะผลิตไฟฟ้าขนาดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 200 kVA ขึ้นไป (ประมาณ 200 kW) ต้องมีการยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ (พค.1) และแบบตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุมต่อ กกพ. และทาง กกพ.นำส่ง พพ. พิจารณาให้ความเห็นอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2) เพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะติดตั้ง

โดยที่ผ่านมาได้มีการยื่นคำขอใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2) เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากกว่า 150 รายต่อเดือน โดยกว่า 80% เป็นคำขออนุญาตผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อป ทำให้กระบวนการพิจารณาให้ความเห็นเดิมไม่สามารถรองรับต่อปริมาณคำขอที่เพิ่มขึ้น พพ.จึงได้มีการปรับลดกระบวนการพิจารณาให้ความเห็นอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2) ใหม่ให้กระชับและระยะเวลาที่เร็วขึ้น ด้วยการใช้วิธีรองรับข้อมูลด้วยตนเอง

โดยวิศวกรที่ต้องขึ้นทะเบียนกับ พพ. (Self Declaration) ซึ่งจากเดิมกระบวนการให้ความเห็นของ พพ.จะใช้เวลาในการตรวจแบบส่งข้อมูลและตรวจแบบด้วยการ live ณ สถานที่ติดตั้ง, ตรวจหน้างานจริง (non-solar) ซึ่งรวมระยะเวลากว่า 60 วัน และการปรับกระบวนการใหม่จะใช้เวลาไม่เกิน 30 วัน ซึ่งจะทำให้ผู้ยื่นคำขอได้มีการผลิตและการใช้พลังงานที่เร็วขึ้น


hosting สำหรับ wordpress โดยเฉพาะ
hosting คุณภาพสำหรับ wordpress โดยเฉพาะ

โซลาร์เซล โซลาร์รูฟท็อป ทางออกค่าไฟแพง

ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการผลิตพลังงานควบคุม เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง พพ.จึงได้ออกประกาศ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2 ฉบับ ได้แก่ ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ประกอบการให้ความเห็นการออกใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม ซึ่งประกาศทั้ง 2 ฉบับจะช่วยให้เกิดความคล่องตัว และทันต่อสถานการณ์การปรับตัวต่อค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น

ต่อไป เจ้าของกิจการ ที่ต้องผลิต โซล่าเซล โซลาร์รูฟท็อป เพื่อจำหน่ายแก่ประชาชน ทางออกค่าไฟแพง ก็ดูมาตรฐานการผลิตให้ดี และขออนุญาตให้เรียบร้อยถูกต้อง พร้อมจำหน่าย สร้างรายได้ ช่วยเหลือเพื่อน ๆ ประชาชนต่อไป

โซลาร์เซล โซลาร์รูฟท็อป ทางออกค่าไฟแพง

รัฐมีหน้าที่ทำได้เท่านี้ล่ะมั้ง

share on: