เชิญชวนเกษตรกรขึ้นท...
 

อยากมีเนื้อหาและ Backlink คุณภาพดีไหม ลองดูก่อน ราคาไม่แพง เราบริการโฆษณาสินค้าบนช่องทาง Guest Post รับรองว่าเนื้อหาคุณภาพ มีลิ้งกลับให้แบบคุณภาพ dofollow ในราคาเริ่มต้นเพียง 500 บาทเท่านั้น สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม กดเลย [รับโฆษณาสินค้าบน Guest Post] มีเงื่อนไขไม่มาก

เชิญชวนเกษตรกรขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน

1 Posts
1 Users
0 Likes
193 Views
Posts: 97
 swen
Admin
Topic starter
(@swen-post)
Member
Joined: 2 years ago

ขอเชิญชวนเกษตรกร ขึ้นทะเบียน / ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นฐานข้อมูลรับการช่วยเหลือและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ

สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้ว จะต้องปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนเกษตรกรทุกครั้งเมื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่หลังการเพาะปลูก 15 วัน กรณีไม้ผล / พืชยืนต้น ให้แจ้งปรับปรุงเป็นประจำทุกปี โดยสามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ตลอดปี ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของแต่ละชนิดพืช

ซึ่งเงื่อนไขผู้ที่สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ประกอบการเกษตร หรือ เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในผลผลิต โดยมีผู้แทนมาขึ้นทะเบียนในนามครัวเรือนได้เพียง 1 คน หากเป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบการเกษตรสามารถมอบอำนาจให้ผู้แทนเป็นผู้ขอขึ้นทะเบียนได้ โดยต้องบรรลุนิติภาวะ และ มีสัญชาติไทย

ในส่วนของจำนวนเนื้อที่ขั้นต่ำที่รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรมีดังนี้

  • ข้าว พืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น นาเกลือ ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป
  • ผัก สมุนไพร ไม้ดอก ไม้ประดับ ตั้งแต่ 1 งานขึ้นไป
  • ปลูกพืชในโรงเรือน ตั้งแต่ 72 ตรม. ขึ้นไป
  • เพาะเห็ด ทำผักงอก ตั้งแต่ 30 ตร.ม.ขึ้นไป
  • ผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง อย่างใด อย่างหนึ่ง จำนวนตั้งแต่ 10 รัง ขึ้นไป
  • ชันโรง 20 รัง ขึ้นไป
  • ครั่ง 5 ต้น (ไม้ยืนต้น) ขึ้นไป
  • ไส้เดือน จิ้งหรีด ด้วงสาคู อย่างใด อย่างหนึ่ง ตั้งแต่ 30 ตร.ม. ขึ้นไป

ในกรณีของเกษตรกรรายย่อยที่มีเนื้อที่การเพาะปลูกขั้นต่ำแต่ละชนิดไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้เช่นกัน โดยต้องยืนยันรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากการประกอบการเกษตร ตามที่แจ้งขึ้นทะเบียนดังกล่าวในรอบปีเพาะปลูกนั้นๆ เกิน 8,000 บาท ขึ้นไป

การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรสามารถทำได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูก หรือดำเนินการด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเกษตรกรรายใหม่สามารถลงทะเบียนผ่านระบบ e-Form ที่เว็บไซต์ efarmer.doae.go.th โดยขั้นตอนนี้จะใช้เวลาตรวจสอบข้อมูลประมาณ 5 วันทำการ หลังจากนั้นจึงสามารถขึ้นทะเบียนและติดตามผลผ่านระบบได้

ส่วนเกษตรกรรายเดิมและใช้แปลงเดิมสามารถปรับปรุงทะเบียนได้ผ่าน Farmbook Application โดยใช้รหัสที่ระบุอยู่ในทะเบียนเกษตรกรลงชื่อเข้าใช้งานแอปฯ ทั้งนี้การแจ้งข้อมูลทะเบียนเกษตรกรต้องเป็นข้อเท็จจริง หากแจ้งข้อมูลเท็จ ถือเป็นความผิดทางอาญา

การตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน เฉพาะที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรเท่านั้น ( ซึ่งการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบ ขึ้นอยู่กับบทบาทและภารกิจของแต่ละหน่วยงาน)

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ/จังหวัดใกล้บ้าน